Stalne komisije

Komisija/Povjerenstvo za izbor i imenovanje
1. Idrizović Dževad
predsjednik
2. Marinko Krajina
član
3. Josip Herceg
član
4. Čaušević Merhila
član
 5. Spahić-Demirović Alena
član
Komisija/Povjerenstvo za Budžet/Proračun i financije 
1. Igor Blažević
predsjednik
2. Ramić Adnan član
3. Mateja Gadža - Ćosić
član
4. Gafić Maid član
5. Polić Mustafa član
Komisija/Povjerenstvo za Statut i propise
1. Herceg Josip
predsjednik
2. Branko Matijanić
član
3. Jozo Jurina
član
4. Petrović Mehrid član
5. Brzika Amra
član
 Komisija/Povjerenstvo za prigovore, predstavke i prijedloge
1.  Goran Batinić
predsjednik
2.  Dževad Idrizović član
3.  Alojz Bandić član
4.
 Emir Pidro član
5.  Semin Zukić član
 Komisija/Povjerenstvo za društvene djelatnosti
1.  Muris Pidro predsjednik
2.  Marin Novaković član
3.  Semhedin Bešić član
4.  Davorka Juričić član
5.  Aid Gafić član
Komisija/Povjerenstvo za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova
1.  Ramiz Manjgo predsjednik
2.  Danijela Jurina član
3.  Fatima Hadžiabdić član
4.  Ivan Zeko član
5.  Sanela Hindić član
Komisija/Povjerenstvo za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju
1.  Haris Petrović predsjednik
2.  Ivo Posavac član
3.  Dževad Isaković član
4. Vendelin Livajušić
član
5.  Sabahudin Puljarga član
Komisija/Povjerenstvo za poslove mjesnih zajednica
1.  Ivica Žuljević predsjednik
2.  Dijamin Hadžiahmetović član
3.  Marko Žuljević član
4.  Derviš Musa član
5.  Muris Abazović član
Administrativna komisija/povjerenstvo
1.  Adnan Ramić predsjednik
2.  Marinko Krajina član
3.  Amel Duratbegović član
4.  Marin Novaković član
5.  Smail Idrizović član
Etička komisija/povjerenstvo
1.  Muris Pidro predsjednik
2.  Ana Novaković
član
3.  Emina Begović član
4.  Zrinka Jerković član
5.  Adnan Topić član
Općinska izborna komisija/povjerenstvo
1. Sofić Osman
predsjednik
2. Matijanić Branko član
3. Marija Kolak
član
4. Sušić Šeherzada
član
5. Sinan Emir član

.